نجات صنعت نفت در شرایط تحریم با کاتالیست ایرانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان کاتالیست ایران گفت :امروز به جایی رسیدیم که ۱۰ سازنده کاتالیست در کشور وجو د دارد که از قدرت تولید ۱۲۹ هزار تن در سال برخوردار هستند که…

ادامه مطلب